defr

An nach e Covid-Kongress...
Léif Klenggäertner,
Elo ass et schonn iwwer d‘Joer, datt de Coronavirus sech an onsem Liewen installéiert
huet. Dofir musse mer dëst Joer erëm onse Kongress un d’Distanzregelen adaptéieren,
sou wéi d´lescht Joer.
Mir gesinn ons zu Réiden an ech wëllt dem Raymond Schlim a senger Équipe villmools
Merci soen fir d’Organisatioun, awer och der Gemeng mat hirem Buergermeeschter fir
de Sall an d’Infrastruktur. Mir gratuléieren och der ganz aktiver Sektioun Réiden, déi
dëst Joer hire 85ten Gebuertsdag feiert. An dësem Heft stelle mer d’Gemeng vir.
Sou wéi zu Bouneweg invitéiere mer nëmmen een Mandatär fir all Veräin, ma all Sektioun
huet seng voll Stëmmenundeler zegutt. Mir hunn dann och den Entworf vun de Statuten
sou weit fäerdeg, an se sollten vum 1. Februar un op onsem Internetsite stoen, wou der iech
se kennt duerchliesen, a mat äre Comitéen am Virfeld vum Kongress diskutéieren. Mir
hoffen, datt dir dëse Projet all mat drot, well nëmmen esou kënne mer dem lästege Problem
mat der Steierverwaltung lass ginn. Ech wëllt och dovu profitéieren, all deene Sektiounen
ze gratuléieren, déi hir Statuten scho geännert hunn.
Grad sou wéi mir als Liga hunn och ons Sektiounen net vill Aktivitéite kënnen organiséieren.
Eng Sektioun huet gefrot, aus dëser Ursaach dëst Joer de Membersbäitrag em
een Euro erofzesetzen. Mir hunn dat am Comité central diskutéiert, a sinn zum Schluss
komm, datt dat net geet, well mir vill Ausgaben haten an ons dat net leeschten kënnen.
Do waren engersäits eng Nobezuelung vun Steieren, du sinn dréi vun onse Computeren
ausgefall an hu missen ersat gin. Schliisslech musse mer dann och nach den neien
Internetsite
bezuelen, e Projet dee gutt Fortschrëtter mecht, deen iech all zegutt kennt an
är Comitésaarbecht erliichteren wäert. Mir ginn dovun aus, datt är Memberen hire Bäitrag,
wouvun jo een Deel de Beitrag fir d’Liga ass, bezuelt hunn an datt, wann der och op der
enger Säit bedauerlecherweis keng Suen iwwer är Aktivitéiten era krut, op der anerer
Säit awer och manner Ausgaben hat.
Eng aner Neiegkeet ass, datt mer fir de 15. Februar eng nei Mataarbechterin am Büro
kréien, déi ënner anerem zoustänneg ass fir de Kontakt mat onse Sektiounen, de Posten
ass vum Minister bewëllegt ginn, a mir freeën, ons datt mer domat ons Ëffentlechkeetsaarbecht
kënnen “boosten”. Leider ass nom Ben Marbes sengen Erzéiungscongéen
d’Plaz vum der Mme Monette Schmit ewech gefall, déi während de leschte Joren eng
verléisslech a gutt Aarbecht an onsem Sekretariat gemat huet. Si huet versprach, um
Kongress nach eemol dobäi ze sinn a mir wëllen hir op där Plaz och Merci soen.
Et ass eng schwiereg Zäit am Moment, ma de Wanter ass geschwënn eriwwer, da kënne
mer de Reech an den Hel erëm eraus huelen. Mir sinn zouversiichtlech datt den Impfprozess
viru geet, a mir all geschwënn rëm kënnen mat
engem normalen Zesummeliewen rechnen, natierlech
nëmmen dann, wa mer ons och all impfe loossen.
Ech hunn et scho gemat, et ass keng Affaire!
Bis geschwënn dann zu Réiden,


Martine V2

Dr Martine Mergen
Presidentin vun der Ligue CTF

         
 
 
Zum Seitenanfang