Opbrochstëmmung zu Rued-Syr
Owes nom Kongress sinn ech zimlech midd, awer glécklech a méi Bett gefall. Et
war e flotte Kongress, e schéinen Dag, en neien Ufank fir ons Ligue Gaart an Heem.
Eemol dovun ofgesinn, datt mer ons Cotisatioun hu missen hiewen, war et eigentlech
nëmme positiv. Ech soen deene villen Delegéierte Merci déi Verständnes fir ons
Argumenter haten, an dem neie Beitrag zougestëmmt hunn.
Mir hunn e Mandat fir weider ons Identitéit ze festegen. Mir hu ganz vill engagéiert
Sektiounen, déi sech mat ons verbiergt hunn, dofir ze kämpfen, datt mer an de
Gemenge weider ganz vill nei Gemeinschaftsgäert kréien, datt mer d’Rechter vun onse
Matbierger op en eegent Stéck Gréngs verdeedegen, solidaresch a mateneen.
Mir hu Politiker héieren déi hir Ënnerstëtzung versprach hu fir ons Pläng.
Mir hunn awer och d’Mandat krut, eng ganz Rei Problemer an den nächste Wochen
a Méint unzepaken. Et geet ëm d’onendlech Geschicht mat de Steieren, déi net geléist
ass, ëm d’Schwiregkeete vun de Sektioune mat de Locatairen an hire Cités jardinières,
et geet awer och ëm onse Projet „neit Heem”, dee muss op d’Schinn gesat ginn.
Dofir brauche mer Iech all. Mir brauchen engagéiert Klenggäertner déi an engem
Sektiounscomité matschaffen. Mir mussen ons Regionalkommissioune stäerken.
Mir brauchen Iech an de Verbandskommissiounen, mir brauchen dynamesch Leit
mat Iddie fir onsen Internetsite ze gestalten. Dofir mellt Iech direkt bei ons,
wann Der Iech bei deem engen oder anere Sujet wëllt mat abréngen.
Déi Opriff déi mer um Kongress gemat hunn, wëll ech awer och nach eemol hei
widderhuelen an se un all ons Membere riichten. Mellt Iech bei ons fir Äre Gaart an
der Rubrik „Mäi Gäertchen” an onser Zeitung ze presentéieren an iwwerleet Iech,
ob Der net wëllt bei der „oppener Gaardepäertchen” matmaachen, eng europäesch
Initiativ! Dir kënnt Iech auswielen, wéini der Äre Gaart de Weekend vum 29. an 30. Juni
oder och nëmmen en halwen Dag zougänglech maacht. Weist Äert Prachtstéck, weist
Äre Gemeinschaftsgaart oder Är Cité jardinière! Dofir braucht Der just de Coupon
op Säit 66 ausgefëllt zréckzeschécken.
Ech muss Iech awer och nach e flott perséinlecht Erliefnes erzielen. Ech hat mech um
Kongress kuerz op e Stull am Auditoire gesat fir de Virtrag vun der Expertin ze
lauschteren. Du sot eng Delegéiert déi nieft mer souz zu mer: „Dir hutt Iech awer gutt
bei ons agelieft!”. Dat ass fir mech e wonnerbaart Kompliment, eng Motivatioun, fir
nach méi Gas ze ginn, fir ons gemeinsam Iddien ze verwierklechen.
En décke Merci nach eemol dem Marie-Rose Sturm mat senger Sektioun Menster, an
all deenen, déi an der Organisatioun an dem reibungslosen Oflaf vum Kongress
implizéiert waren, an haaptsächlech all deenen, déi do waren, den Delegéierten, de
Politiker, den Éieregäscht, onse Partner, onse befrënnten Organisatiounen, déi dëse
flotten Dag duerch hir Präsenz zu engem Erliefnes gemat hunn.

Martine V2

Dr Martine Mergen
Présidente

         
 
 
Zum Seitenanfang