Réckbléck op 2018 an eng kleng Perspektiv ir 2019 ...
Léif Frënn a Membere vu Gaart an Heem,
D'Chrëschtlidder komme rëm aus alle Lautsprecher an de Butteker. An der Stad
richt et no Glühwäin an no Gromperekichelcher. Et ass net ze iwwersinn an ze
iwwerhéieren datt d'Feierdeeg net méi wäit ewech sinn. Et ass also un der Zäit, onse
Lieser wéi all Joer e Réckbléck ze ginn op 2018 an eng kleng Perspektiv ir 2019.
Wat ons d’lescht Joer am meeschte beschäftegt huet si ganz sécher déi nei Statuten
an hir Ëmsetzung. Si erlaben eis elo ons Exekutiv ze verstäerken sou datt lo eigentlech
ëmmer ee vun ons misst ir Iech disponibel sinn, wann Dir ons braucht, sief et ir
eng interessant Aktivitéit oder wann Der Problemer an de Sektiounen hutt.
Mir haten dëst Joer och zweemol Verwaltungscoursen ofgehalen, déi gudden
Uklang fonnt hunn. Mir schaffen drun, ons Gadgetsoffer ze erweideren. Mir schaffen
och un onsem Internetsite, ir datt Der all Informatiounen déi Dir braucht, esou séier
wéi méiglech kënnt ofruffen. Dee gréisste Projet, deen usteet, ass awer ganz sécher
onsen neie Foyer CTF. D'Iddie gi gesammelt a mir prospektéiere ir eng Plaz ze fannen.
Ech hoffen, datt mer Iech dat nächst Joer um Kongress schon méi konkret Neiegkeete
kënne ginn.
Mir waren op e puer Feieren a Gebuertsdeeg vu Sektiounen a mir hunn eng Rei
wonnerschéi Gäert bei der „oppener Gaardepäertchen“ gesinn. Mir wëssen, wéi
räich Äert Veräinsliewen ass a wéivill Aktivitéiten Dir plangt an duerchzitt. Ech
sinn houfreg Presidentin vun onser Ligue Gaart an Heem ze sinn.
Ech wollt awer besonnesch dem Véronique, dem Ben an dem Monette aus onsem
Büro, alle Membere vum Comité vun der Ligue, vun de Regionalkommissiounen an
aus de Sektiounen, onsen Experten, Redakter a Mataarbechter vun der Zeitung
villmools Merci soe ir hiert Engagement am leschte Joer.
Da wëll ech awer och nach en Opruff un all Membere maachen, sech virum leschten
Dezember ze mellen, wann si wëlle Member vun onsen Comité ginn. Mir preparéieren
schonn de Kongress an e besonnesche Merci gëllt der Sektioun Menster, déi en 2019
organiséiert. D'Natur schléift am Wanter, mir awer net!
Et bleift mer Iech vu ganzem Häerz am Numm vum Comité vun der Ligue CTF
besënnlech Feierdeeg an e glécklecht Gaardejoer 2019 ze wënschen.
Im Namen des Vorstandes der Liga Garten und Heim wünsche ich all unseren
Mitgliedern besinnliche Feiertage und einen grünen Daumen für 2019.
Au nom du Comité de la Ligue CTF je vous souhaite des jours de fête paisibles et
réparateurs ainsi que beaucoup de réussite jardinière pour 2019.
The Committee of our Ligue wishes all members
peaceful and contemplative holidays and an
excellent gardening year 2019.
Desejamos aos nossos jardineiros um feliz Natal
e um bom Ano 2019.

Martine V2

Dr Martine Mergen
Présidente

         
 
 

Zum Seitenanfang