90 Joer Mammendag zu Lëtzebuerg...
dat ass e Grond, dësen Dag dëst Joer extra schéin ze feieren. Et war
nämlech ons Ligue Gaart an Heem déi de Mammendag bei ons agefouert
huet, an ons Sektiounen hunn uechter dʼLand iwwerall déi éischt Feieren
organiséiert.
Och wann haut aner Organisatiounen a Clibb a villen Uertschaften des
Traditioun iwwerholl hunn, sollte mer awer mat Houfert drun denken, datt
de Mammendag zu Lëtzebuerg en Ierwe vun ons ass, och wann en net
vun ons erfonnt gouf.
Onsen neie Comité ass fir dʼéischt zesumme komm an Dir fannt am Bericht
iwwert de Kongress dann och déi nei Zesummesetzung. Et ass eng flott
Équipe, a wann ech Iech soen, datt mer no der Sëtzung fir dʼéischt, säit ech
dobäi sinn, och nach eng Pizza zesummen iesse waren, da verstitt Der, datt
mer och eng gutt Stëmmung hunn.
Ons 1. Editioun vum Verwaltungsléiergang war och e Succès, sou datt mer
plangen, Iech vläicht schonn dësen Hierscht eng zweet Geleeënheet ze
ginn, fir matzemaachen.
Mir hunn nach ëmmer déi Suerg ëm dʼSteierfuerderungen. Et gesäit net sou
aus, wéi wann dʼRegierung gewëllt wier, eppes um Gesetz ze änneren. Mir
doen ons elo mat anere betraffene landwirtschaftleche Genossenschaften
zesummen a reagéiere gemeinsam. Nach eemol den Appell, wann Der eng
Steierfuerderung kritt, näischt eleng ze ënnerhuelen, ma bei ons Bescheed
ze soen, wëll zesumme si mer méi staark.
Da stelle mer Iech an dëser Ausgab och nach dʼLëscht vun de Gäert vir,
déi bei der „Oppener Gaardepäertchen“ matmaachen, an och hei den
Appell un Iech alleguer: gitt Iech se ukucken, et ass der Wäert! Merci och
alle Klenggäertner, déi matmaachen an hire klenge Paradäis de Weekend
vum 24. Juni weisen.
Zum Schluss wënsche mer vu ganzem Häerzen alle
Mammen e schéint Fest den 10. Juni an alle Sektiounen,
déi Mammendagsfeieren op hirem Programm hunn,
vill Succès.
Dr Martine Mergen
Présidente

         
 

 
Zum Seitenanfang