Léif Frënn a Membere vu Gaart an Heem,

PICK, PLANT AND EAT IT ...
war den Titel vun der Regisseurin Ines Reinisch hirem Documentaire, dee mer mat Natur an Ëmwelt an der Stad Lëtzebuerg an der Cinémathéik gewisen hunn. Mir haten et an onsem leschte “Gaart an Heem” ugekënnegt. Ech si frou gewiescht, datt eng ganz Rei vun onse Membere kucke koumen, well de Film huet ons all begeeschtert. D’Ines Reinisch hat d’Chance de Projet vun der éischter Stonn un ze begleeden. Am Kader vun der bekannter Konschtausstellung “Dokumenta” zu Kassel war den Awunner vun engem Quartier e Stéck Wiss matten an der Stad zur Verfügung gestallt ginn fir doraus e Gaart ze maachen.

Dat waren Leit wéi Dir an ech, ma ouni Erfahrung mat der Gäertnerei, si hunn sech net mol als Nopere kannt. Si hunn et awer ugepaakt an hunn sech an d’Aarbecht gestierzt, D'Problemer si se zesummen ugaang an hunn se gemeeschtert, an herno waren si eng zesummegeschweessten Équipe. Hir Erträg konnten sech weisen a si hunn et schlussendlech fäerdeg bruecht, datt aus dem initiale Projet eng Institutioun ginn ass.
Esou e Pionéiergeescht brauche mir och erëm an onser Ligue: vun der Basis op zesummewuessen ëm onse gemeinsamen Hobby, een deem aner hëllefen, zesumme schaffen an zesumme feieren.

Mir mussen et fäerdeg bréngen, datt an onse Gemengen aus de sterile Wisen, Goudrongsplazen oder brooche Stécker bléiend Gäert entstoen, fir all ons Matbierger mat onsem Virus unzestiechen. Dofir hu mir ons an der Vergaangenheet agesat, dat soll och de Motto vun den nächste Méint ginn. Onst Täschebuch, dat mer iech jo deemnächst an d’Regionaldelegéiertenversammlunge presentéieren, handelt iwwer Gréngflächen am urbane Raum an ass an Zesummenaarbecht mat dem Inneministère entstan. Onse Gaardeberoder huet och eng flott Dokumentatioun iwwer d’Schädlingen un de Planze geschriwwen an déi aner üblech Beiträg feelen och net. Loosst Iech iwwerraschen an ech freeë mech all Sektiounen op de Regionaldelegéiertenversammlunge elo am Hierscht erëmzegesinn.
Et gëtt vill ze bespriechen!

 

Martine Mergen 170 220px
Dr Martine Mergen
Présidente

Zum Seitenanfang