Schéi Feierdeeg...   
E Joer ass scho rëm vergaangen, d̓Natur ass am Wanterschlof, a mir hunn
eng Paus bäi onse Gaardenaarbechten.
Zäit also, fir op dat lescht Veräinsjoer zeréck ze kucken an all deene Merci
ze soen, déi am Zentralcomité, an de Regionalkommissiounen, de Verbandskommissiounen
an Aarbechtsgruppen awer och an onse ville Sektiounen
d̓Staang vum Klenggäertnerverband riicht gehalen hunn. E Merci och deenen,
déi bei der Oppener Gaardepäertchen matgemaach hunn an der Équipe ëm
de Jean Kieffer an der Redaktioun vun onser Verbandszeitung.
Ganz besonnesch wëll ech awer onsem Generalsekretär an onsem Trésorier
Merci soen, mir si mëttlerweil eng zesumme geschweessten Équipe, dann
dem Véronique, dem Ben an dem Monette am Büro.
Mir hunn ons fir dat nächst Joer eng Rei Saache virgeholl, déi ech elo
awer nach net all wëll bekannt ginn. Ma ech mengen, dat Wichtegst wier et
eemol ons Statuten unzepassen. Eng ganz Rei Artikele si net méi zäitgemäss,
sou wéi zum Beispill d̓Verdeelung vun de Posten am Zentralcomité.
Mir
schaffen drun, a mir bréngen ons Virschléi am Fréijoer mat an d̓Regionaldelegéiertenversammlungen,
wou Dir se all kënnt mat diskutéieren an
driwwer ofstëmmen. Datt mer e Verwaltungscours organiséieren, hate mer
Iech schonn op den Regionaldelegéiertenversammlungen am Hierscht
matgedeelt.
Ech wëllt och nach en Opruff un all ons Membere maachen, déi sech wëlle
méi aktiv an ons Liga abréngen, sech nach virun Enn Dezember am Generalsekretariat
ze mellen wa si eng Plaz am Zentralcomité briguéieren.
Lo stinn awer mol d̓Feierdeeg virun der Dier, an ech wënschen all onse
Memberen a Frënn besënnlech Chrëschtdeeg a vill Gléck fir 2018.
Au nom du comité central j̓aimerais transmettre les meilleurs voeux de fin
d̓année à tous nos membres et jardiniers.
The Central Committee of the “Ligue CTF” wishes all members and gardeners
a Merry Christmas and a Happy New Year.
Der Zentralvorstand wünscht allen Mitgliedern der Liga fröhliche Festtage
und ein glückliches Neues Jahr.
Desejamos aos nossos jardineiros um feliz Natal
e um bom Ano novo.
Dr Martine Mergen
Présidente

 

Martine Mergen 170 220px
Dr Martine Mergen
Présidente

Zum Seitenanfang